FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos diákigazolványokat érintő rendelkezésekről szóló tájékoztatás

Ezúton tájékoztatom a családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos,
2023. szeptember 1. napjától hatályos törvény és kormányrendeleti csomag intézkedéseinek a
diákigazolvány használatával kapcsolatos rendelkezéseiről.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló
2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a
tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető,
a 16. életévüket betöltött
tanulók esetében a tanulói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő
OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással igazolható (az iskolalátogatási igazolás,
tanulói jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül).

A fontosabb jogszabályi rendelkezéseket, valamint az érintett ügytípusokat a mellékelt
dokumentumban tekintheti át.

A továbbiakban nemcsak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő tanulók részére kell
diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan tanulónak, aki a mellékelt dokumentumban
sorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

A családok ügyintézésének egyszerűsítéséről szóló kormányrendeleti csomag azonban a 16.
életévét betöltött tanuló esetében már a 16. életév betöltését követő tanév elejétől érvényesített
diákigazolványt kér a szolgáltatásokra való jogosultságok igazolásaként, így a 16. életévüket
betöltött tanulók diákigazolványait már szeptemberben szükséges érvényesítő matricával
ellátni. Tehát a 2023. augusztus 31. előtt 16. életévét betöltött tanulónak 2023. szeptember 1.
napjától kell matricát kapnia.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésben érintett törvények és
kormányrendeletek kivonata

Törvények

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 31. §a helyébe a következő
rendelkezés lép:

31. § A tanulmányokat folytató tanuló, hallgató jogviszonyát

a) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a
tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott, nappali típusú diákigazolvány,

b) a közreműködő intézmény által kiadott, az a) pont szerinti diákigazolványra való
jogosultságról szóló igazolás,

c) az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a tanköteles kor felső határát az
adott tanévben betöltő tanuló esetén az érvényesítő matrica nélküli diákigazolvány

tanúsítja, az a) és b) pont szerinti esetben az igazolás vagy a diákigazolvány érvényességi idején
belül, a c) pont szerinti esetben a tanévet követő október 31éig.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

56/A. § [A tanuló jogviszony igazolása]

(1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló a
tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott kivétellel a szülőtől, a törvényes képviselőtől, a tanulótól
nem kérhető.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszony törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott kivétellel érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

46/A. § (1) A tankötelezettség időtartama alatt, annak a tanévnek a végéig, amelyben a tanuló
a tizenhatodik életévét betölti, a tanulói jogviszony igazolása törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott kivétellel a szülőtől, a törvényes képviselőtől vagy a
tanulótól nem kérhető.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tanévet követő évtől a tanulói jogviszony törvényben vagy
kormányrendeletben meghatározott kivétellel érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény módosítása
(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

43/A. § (1) A hallgatói jogviszony törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott
kivétellel érvényes diákigazolvánnyal igazolható.

A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről
szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

Hatályát veszti a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások
fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 1. melléklet 1.pont a)c) alpontja

[1. A 6. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tanulmányokat folytató tanuló, hallgató e
minőségét a következő dokumentumokkal igazolja:

a) a köznevelési intézmény által kiállított tanulói jogviszonyigazolás,

b) a szakképző intézmény által kiállított tanulói jogviszonyigazolás,

c) a felsőoktatási intézmény által kiállított hallgatói jogviszonyigazolás,

6.§ (1) E törvény alapján biztosított a kiegészítő tevékenységet folytató személynek nem
minősülő

b) szövetkezet tagja, aki a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy
megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik (a személyes közreműködést
megalapozó jogviszonyra irányadó szabályok szerint), kivéve

ba) az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató
tanuló, képzésben részt vevő személy, hallgató tagját 25. életévének betöltéséig a tanulói,
hallgatói jogviszonya szünetelésének időtartama alatt is ,]

Kormányrendeletek

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

65. § (1) A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (a továbbiakban: rendszeres
kedvezmény) megállapítása iránti kérelmet a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős
miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A
formanyomtatványt a kormányzati portálon közzé kell tenni, valamint a települési
önkormányzat jegyzője gondoskodik a települési önkormányzat honlapján való közzétételről.
A formanyomtatványhoz csatolni kell

b) a Gyvt. 20. § (2) bekezdésében szabályozott esetben a tanuló vagy hallgató számára az
oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a

tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a
közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás
másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) a
nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról,

69. § A gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás a gyermektartásdíjra jogosult gyermek
szülőjének vagy más törvényes képviselőjének kérelmére indul. A kérelmet a gyermekek és az
ifjúság védelméért felelős miniszter által e célra rendszeresített formanyomtatványon kell
benyújtani. A formanyomtatványt a kormányzati portálon, valamint a fővárosi és vármegyei
kormányhivatalok honlapján közzé kell tenni.

(4) A kérelemhez csatolni kell:

c) a Gyvt. 22. § (7) bekezdése szerinti megelőlegezés iránti kérelem esetén a középfokú nappali
oktatásban részt vevő tanuló diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát,

69/A. § Ha a kérelmező kérelmében nem csatolja a 69. § (4) bekezdésében meghatározott
mellékleteket, a gyámhivatal az adat beszerzése érdekében megkeresi a 69. § (4) bekezdés

a) b) pontja esetén a bíróságot,

b) c) pontja esetén a tanulói és hallgatói nyilvántartást vezető szervet.

124. § (1) A fiatal felnőtt az utógondozói ellátásra irányuló kérelméhez csatolja

b) a köznevelési vagy felsőoktatási intézményben meglévő tanulói, hallgatói jogviszony
esetében a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát vagy a felnőttképzési
intézménnyel kötött felnőttképzési szerződés másolatát,

(3) Ha a fiatal felnőtt nem csatolja, a gyámhivatal gondoskodik az (1) bekezdés b)d) pontja
szerinti mellékletek beszerzéséről.

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

(2023. augusztus 1. napjától hatályos)

7. § (1) A családtámogatási kifizetőhely a tanulói jogviszony fennállásának igazolásáról
augusztus 31éig küld tájékoztatást a jogosultnak. Az oktatási igazolványokról szóló
kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő
matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a
diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás másolatát (a továbbiakban együtt:
diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata) szeptember 30áig kell benyújtani a
családtámogatási kifizetőhelyhez.

(2) Ha az a gyermek, aki után vagy aki részére a tárgyév augusztus hónapjára iskoláztatási
támogatást folyósítottak, és a tanulmányokat folytatóknak az Oktatási Hivatal vagy Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal által közölt adatállományában nem szerepel, a
kormányhivatal hiánypótlási felhívást bocsát ki a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás

másolatának benyújtására. Külföldön folytatott tanulmányok esetén az intézmény által kiállított
igazolás fogadható el.

A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási
szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

64. § (1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. §a alapján nyújtott iskolakezdési támogatás
a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg. A (2)
bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell
az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a
tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a
közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való jogosultságról szóló igazolás
másolatát (a továbbiakban együtt: diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolata).

65. § (1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. § (3) bekezdése alapján nyújtott
gyermeknevelési támogatás a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem
alapján állapítható meg. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekre tekintettel
benyújtott kérelemhez csatolni kell a diákigazolvány vagy az arról szóló igazolás másolatát.

Az egyes továbbadott támogatások kihelyezésének részletes szabályairól szóló
187/2019. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

54/H. § (6) (A támogatási kérelemhez csatolni kell)

b) a tanulói jogviszony igazolása céljából az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet
szerint a közreműködő intézmény által a tárgyidőszakra kiadott, érvényesítő matricával ellátott
diákigazolvány másolatát vagy a közreműködő intézmény által kiadott, a diákigazolványra való
jogosultságról szóló igazolás másolatát,

A szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet
módosítása

(2023. szeptember 1. napjától hatályos)

177/B. § (6) Az árvák ösztöndíjának folyósítása a félév teljes időszakában a tanulmányi
szüneteket is ideértve egy összegben és havonta történik a kedvezményezett fizetési
számlájára, ha

a) a (7) bekezdésben meghatározott kivétellel az előző félév tanulmányi teljesítményét
igazoló okmány másolatát és

b) a tanulói jogviszony igazolása céljából tizenhatodik életév betöltését követő tanévtől az
oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint a közreműködő intézmény által a
tárgyidőszakra kiadott, érvényesí matricával ellátott diákigazolvány másolatát vagy a