FABRICZIUS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

2112 Veresegyház, Fő út 77-79.

Könyvtár

A könyvtár nyitvatartása

Alsó tagozat
HÉTFŐ 10.00 – 15.00
KEDD 10.00 – 10.45, 13.00 – 15.00
SZERDA 10.00 – 15.00
CSÜTÖRTÖK 10.00 – 11.45, 13.00-14.00
PÉNTEK 10.00 – 13.00

 

Felső tagozat
A HÉT HÉTFŐ 09.00 – 12.00
A HÉT KEDD 10.00 – 13.00
A HÉT CSÜTÖRTÖK 09.00 – 12.00
A HÉT PÉNTEK 09.00 – 12.00
B HÉT KEDD 10.00 – 13.00
B HÉT SZERDA 10.00 – 14.00
B HÉT CSÜTÖRTÖK 11.00 – 16.00

 

„Ha jól olvasunk a betűkből, új világ születik lelkünkben.” (Novalis)
„Amikor megismertem a betűket, és elolvastam az első könyvet, más ember lettem! Rögtön tudtam, hogy a fejemben ész van és nem szilvalekvár! És hogy az eszemet mozgatni is lehet, és azt is el tudtam képzelni, ami a könyvben van. Működött a fejemben a képzelet-mozi. Oda tudok utazni, ahol még sosem jártam, bejárhatom a világot a szobámban ülve.” (Csukás István)

 

A könyvtár szolgáltatásai

A könyvtár állományának egyéni és csoportos helyben használata Könyvtárban tartott tanítási órák, csoportos foglalkozások Tájékoztatás, irodalomjegyzék összeállítása Könyvtári rendezvények szervezése és lebonyolítása Kölcsönzés, előjegyzés
Az iskolai könyvtárat az iskola tanulói és dolgozói használhatják. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan. A könyvtárban tartandó órák és csoportos foglalkozások időpontját előzetesen egyeztetni kell a könyvtárossal, legalább egy héttel a tervezett program előtt. A könyvtárban folyó tanítási órák ideje alatt a könyvtár minden egyéb szolgáltatása szünetel. A könyvtáros tájékoztató szolgálata keretében eligazítást ad a használatához szükséges ismeretekről. Segíti a nevelőket és a tanulókat az iskolai munkához szükséges információk kutatásában. Kérésre összegyűjti meghatározott téma irodalmát, illetve esetenként ajánló jelleggel is készít irodalomjegyzéket. A tanórákhoz szükséges dokumentumanyag előkészítéséhez kérjük a kollégákat, hogy igényeiket (téma, művek szerzője, címe, darabszáma) a teljesítés előtt két tanítási nappal adják meg.
Az iskolai könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók ill. tanórára a nevelők által kölcsönözhetők: kézikönyvek audiovizuális információhordozók
KÖLCSÖNZÉS: A könyvtárból könyvet vagy egyéb dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
A beiratkozás és kölcsönzés számítógépes nyilvántartással történik.

 

Kölcsönözhető dokumentumok (a tartós tankönyveken kívül):
1-2. o. 1 db
3-4. o. 2 db
5-8. o. 3 db

 

A kölcsönzési idő: 3 hét. A kölcsönzési határidő meghosszabbítható.
Folyóiratokat egy hétre lehet kölcsönözni. A kölcsönzésben lévő műveket az olvasó előjegyeztetheti. Tanév végéig minden kölcsönzött dokumentumot vissza kell szolgáltatni. Az elveszített vagy erősen megrongált könyvek árát beszerzési áron meg kell térítenie az olvasónak. Az iskolából távozó tanuló vagy pedagógus köteles elszámolni a könyvtári dokumentumokkal. A könyvtár tanítási időben heti 22 órában van nyitva. Nyitvatartás rendje évente az órarend függvényében változik.

Tankönyvtári szabályzat

Jogszabályok
20/2012. (VIII.31.) EMMI r. 163.§ (5) – A tankönyveket külön gyűjteményként kell kezelni, a külön gyűjtemény nyilvántartásának és használatának sajátos szabályait a tankönyvtári szabályzatban kell rögzíteni.
16/2013. (II.28. )EMMI r. 24. § (4) – Az állam által biztosított ingyenes tankönyveket – a munkafüzetek kivételével – az igazgató az iskola könyvtári állományába veszi, a továbbiakban az iskolai könyvtári állományban elkülönítetten kezeli, és a tanuló részére a tanév feladataihoz rendelkezésre bocsátja az iskola házirendjében meghatározottak szerint.
2011.évi CXC.törv.46.§ (5) – 1-8.évfolyamon az állam biztosítja, hogy a tanuló számára a tankönyvek térítésmentesen álljanak rendelkezésre
16/2013. (II. 28.) EMMI r. 36. § (7) – 2013/2014. tanévi tankönyvrendelés során kell alkalmazni az általános iskolák első évfolyamai vonatkozásában, majd azt követően felmenő rendszerben.
2011.évi CXC.törv.63.§ (1)i) – A pedagógust munkakörével összefüggésben megilleti az a jog, hogy az iskola könyvtárán keresztül használatra megkapja a munkájához szükséges tankönyveket, tanári segédkönyveket, az intézményi SZMSZ-ben meghatározott informatikai eszközöket
2011.évi CXC.törv. 9.§(3), 20/2012.rend.82.§(5) – Tájékoztatni kell a szülőket az iskolától kölcsönözhető tankönyvekről, taneszközökről, felszerelésekről, arról, hogy az iskola milyen segítséget tud nyújtani.
20/2012. EMMI r. 83.§ (7) – A tankönyvek, segédkönyvek beszerzésével összefüggő döntések előkészítésére a külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.
A tartós használatra szánt tankönyvek és egyéb taneszközök (továbbiakban segédletek) nyilvántartása és kölcsönzésbe adása a könyvtáron keresztül történik. Felelős a könyvtáros-tanár, aki e munkájához segítséget kap az osztályfőnököktől.
Tartós tankönyvek, segédletek
• tartalmi szempontból: A NAT kompatibilis tankönyvek és egyéb segédletek. Az egyéb segédletek lehetnek: helyesírási szabályzat, atlaszok, határozók, idegen nyelvű iskolai szótárak, szöveg- és forrásgyűjtemények, feladatgyűjtemények stb.
• formai szempontból: Tartós tankönyv, amelynek kivitelezése lehetővé teszi, hogy a tanulók több évig – illetve egymásnak átadva – használni tudják.
1. Megrendelés
Az intézményvezetés felelős a tartós tankönyvellátás megszervezéséért. A tartós használatra szánt tankönyveket és egyéb taneszközöket az iskola tankönyvfelelőse rendeli meg a szaktanárok igénye szerint, és az intézményvezetéssel történő egyeztetés alapján. Felelős továbbá a megrendelés határidejének betartásáért, valamint a tartós használatra szánt tankönyvek és segédeszközök nyilvántartásba adásáért.
2. Elhelyezés
A tartós használatra szánt tankönyvek és segédletek elhelyezése az állomány többi részétől elkülönülten történik, tantárgyak szerint, évfolyamonként rendezve.
3. Nyilvántartás
A tankönyv időleges nyilvántartású dokumentum, így nem leltárköteles, nem egyedi nyilvántartású és nem igényel könyvtári szerelést. Ezekbe a könyvekbe nem kerül egyedi nyilvántartási szám, csak bélyegző, ami a használók nyomon követését is segíti. Osztályonként, ezen belül tanulónként tartjuk nyilván a kölcsönzést. A tankönyvekbe kerülő bélyegző:
A tankönyv időleges nyilvántartású dokumentum, így nem leltárköteles, nem egyedi nyilvántartású és nem igényel könyvtári szerelést. Ezekbe a könyvekbe nem kerül egyedi nyilvántartási szám, csak bélyegző, ami a használók nyomon követését is segíti. Osztályonként, ezen belül tanulónként tartjuk nyilván a kölcsönzést. A tankönyvekbe kerülő bélyegző:
Fabriczius József Általános Iskola
Tanév Tanuló neve
4. Kölcsönzés
A tankönyvet addig az időpontig kell a tanuló részére biztosítani, ameddig az adott tantárgyból a helyi tanterv alapján az oktatás folyik. Amennyiben a tanuló iskolát vált a kölcsönzött tankönyveket köteles visszaadni. Az ingyenes tankönyvek kölcsönzésére tankönyvosztáskor kerül sor, de legkésőbb szeptember első tanítási hetének végéig át kell venni az ingyenes tankönyveket, segédleteket. A tankönyvek és segédletek átvételét a tanuló vagy a szülő aláírásával köteles igazolni. A tankönyvek visszaadására tanév végén kerül sor osztályonként egyben. Ennek a lebonyolításában az osztályfőnökök és választott könyvtárfelelősök is segítenek.
5. Tájékoztatás, kártérítés, selejtezés
A tartós használatra kiadott segédletekkel kapcsolatban egyrészt az osztályfőnök tájékoztatja szülői értekezleten a szülőket, valamint osztályfőnöki órán a tanulókat, másrészt az iskola írásban is tájékoztatást ad a dokumentumokkal kapcsolatos anyagi szabályozásról az iskola honlapján és kifüggesztve az iskola bejáratánál az alábbiak szerint: A felsorolt dokumentumok az iskola tulajdonát képezik, ezért hibátlan állapotban (szándékos rongálás, firkálás, kiemelés, kivágás, szakadás stb. nélkül) a tanév végén szankciók nélkül visszaadhatók. Amennyiben a dokumentum visszaadáskor további használatra a kölcsönző hibájából nem alkalmas azt az alábbiak szerint teheti:
1 év használat után a dokumentum beszerzési ára 70%-ának a befizetésével,
2 év használat után a dokumentum beszerzési ára 50%-ának a befizetésével
3 év használat után a dokumentum beszerzési ára 25%-ának a befizetésével
4 év használat után a dokumentumot nem kell megtéríteni.
A térítési összegek beszedéséért a könyvtáros-tanár és az osztályfőnök a felelős. A behajthatatlan és a pénzben megtérített követeléseket, valamint a rendeltetésszerű használat során elhasználódott dokumentumokat intézményvezetői engedéllyel tanévenként le kell selejtezni.