HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

MEGNYITÁS: Hirdetmény_általános iskolai beiratkozás rendje 2021_2022

Dunakeszi Tankerületi Központ

HIRDETMÉNY az általános iskolai beiratkozás rendjéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 50.§ (7) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22.§ (1)-(4) bekezdései alapján a Dunakeszi Tankerületi Központ az alábbiak szerint határozza meg az általános iskolai beiratkozás rendjét:

A 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII . 11.) EMMI rendelet 7.§ alapján a
2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2021.április 15. (csütörtök) és 2021. április 16. (péntek).

Az általános iskola a beiratkozásra vonatkozóan a járványügyi szabályok betartása érdekében beosztást készít. Az általános iskolába a 2021/2022-es tanévre elektronikus úton is be lehet iratkozni, ebben az esetben a beíráshoz szükséges iratok bemutatására a tanítási év első napján kerül sor.

A beiratkozás módjáról – ide értve az elektronikus (online) úton történő beiratkozást is – a tájékoztatást a köznevelési intézmények a helyben szokásos módon teszik közzé.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A szülő köteles a tanköteles korba lépő gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes, kötelező felvételt biztosító vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

A szülő az első évfolyamra történő beiratkozáskor köteles bemutatni:

  • a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt.

Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételével kapcsolatban elutasító döntést hoz, a szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet. A szülő az Nkt. 37.§ (2)-(3) bekezdései alapján jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással nyújthat be jogorvoslati kérelmet a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított 15 napon belül. Az eljárást megindító kérelmet a fenntartónak címezve az intézmény vezetőjéhez kell benyújtani.

Amennyiben a szülő a választott iskola elutasító döntése ellen nem kíván jogorvoslattal élni, a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles gyermekét beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A kötelező felvételt biztosító általános iskolaköteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, továbbá az a szülő, aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelésoktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el.

Dunakeszi, 2021. március 16.

Szabóné Forgács Gabriella tankerületi igazgató